Reklamačný poriadok

  • Domov
  • Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Obnovte si vlastnosti svojho starého matraca pomocou našich

toperov

prejsť na produkty

Reklamačný poriadok, záruka, zodpovednosť za vady

Platný pre nakupovanie v elektronickom obchode www.segum.sk

 

1. Za vady tovaru zodpovedá Predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia) uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po ich zistení postupom v súlade s reklamačným poriadkom Predávajúceho.

2. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že bol riadne a dostatočne informovaný o   podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonávania záručných opráv v súlade s ustanovením §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa).

3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.segum.sk . Postup pri vybavovaní reklamácie je upravený na základe ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákona č. 108/2000 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa.

4. Pri doručení tovaru je Kupujúci povinný tovar riadne skontrolovať. Ak je tovar poškodený, alebo má vadu, oznámi to Kupujúci dopravcovi a na mieste vyhotoví protokol s popisom vady, ktorej vernosť dopravca potvrdí. V takomto prípade má Kupujúci nárok na nový tovar, zľavu z ceny tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny.

5. Ak Kupujúci prehliadku tovaru pri prevzatí nevykoná dôsledne alebo vôbec, môže si nároky z vád, ktoré má tovar pri prevzatí uplatniť len v prípade, ak preukáže, že tovar mal vadu už v čase prevzatia.    

6. Ak sa počas záručnej doby vyskytne na tovare vada, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

7. Vznik vady na tovare oznámi Kupujúci Predávajúcemu výhradne písomnou formou. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a oznámi Kupujúcemu ďalší postup.

Adresa pre zaslanie písomnej reklamácie alebo podania osobnej reklamácie:
SEGUM – trade s.r.o.
Bosákova 5,
851 04 Bratislava

Telefonický kontakt:
00421 2 2070 2382
00421 2 2070 2380

E-mailová adresa pre zaslanie reklamácie:
segum@segum.sk

Pracovná doba pre prijatie reklamácie:
Pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

7.1  Predávajúci má právo požiadať o doručenie reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho alebo na adresu osoby vykonávajúcej záručný servis.
Adresa pre doručenie reklamovaného tovaru:
SEGUM – trade s.r.o.
Bosákova 5,
851 04 Bratislava

8. Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastné náklady.

9. Predávajúci nepreberá tovar zaslaný na reklamáciu dobierkou. Kupujúci je reklamovaný tovar povinný v zmysle záručných podmienok riadne vyčistiť, zabaliť a zásielku riadne poistiť pre prípad poškodenia alebo straty pri preprave.

10. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom ( reklamácia sa považuje za uplatnenú ), kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
10.1. Kupujúci doručil Predávajúcemu písomné oznámenia o reklamácii, v ktorom je názov tovaru, číslo dodacieho listu a číslo dokladu o zaplatení
10.2. Kupujúci doručil Predávajúcemu tovar vrátane kópie Kúpnej zmluvy, kópiu záručného listu a kópiu dokladu o zaplatení.
10.3. Kupujúci umožnil vykonať obhliadku reklamovaného tovaru, ktorý je napríklad zabudovaný a teda ho nie je možné objektívne doručiť Predávajúcemu na posúdenie vady.

11. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v mieste sídla a pre tento účel je povinný zabezpečiť prítomnosť osoby oprávnenej prijať reklamáciu počas celej prevádzkovej doby.

12. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady.

13. Pri uplatnení reklamácie osobne vydá Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie. Ak si Kupujúci uplatní reklamáciu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie a to e-mailovou správou na adresu Kupujúceho uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky.

14. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovení §2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailovou správou alebo doporučeným listom).

Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len odborné posúdenie tovaru). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

15. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

16. Nárok na bezplatné odstránenie vady zaniká:
16.1. Ak Kupujúci nepredloží doklad o zaplatení a záručný list tovaru.
16.2. Uplynutím záručnej doby tovaru.
16.3. Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim.
16.4. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste, najmä však ak je tovar umiestnení do príliš vlhkého prostredia, alebo do chemicky agresívneho prostredia.
16.5. Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
16.6. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste.
16.7. Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
16.8. Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
16.9. Ak je tovar na reklamáciu doručený nevyčistený a javí znaky ohrozenie zdravia pracovníkov realizujúcich opravu, resp. posúdenie vady.

17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov :
17.1. Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.
17.2. Výmenou tovaru.
17.3. Vrátením kúpnej ceny tovaru.
17.4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
17.5. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

18. Záručná doba je 24 mesiacov , pokiaľ nie je pre konkrétne tovary stanovená záručná doba iná.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba pre Kupujúceho, ktorý je podnikateľ je 6 mesiacov.

19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

20. V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť nová záručná doba..

21. Pokiaľ má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo tú istú odstrániteľnú vadu, ktorá sa vyskytla viac krát opakovane, alebo má väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví reklamáciu nasledovným spôsobom :
21.1. Výmenou tovaru za nový tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
21.2. Vrátením kúpnej ceny tovaru.

22. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

23. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

24. Ak si Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru a požiada Predávajúceho o odstránenie vady alebo zľavu z ceny tovaru, nemá viac nárok na iné riešenie reklamácie a nie je oprávnený tú istú vadu reklamovať opakovane.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

SEGUM – trade s.r.o.
Bosákova 5
851 04 Bratislava

IČO: 356 99 027
IČ DPH: SK 2020324383

 

V Bratislave 01.05.2016

Sledujte nás na našich sociálnych sieťach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

doručujeme po celom Slovensku

poradenstvo v každej predajni

Produkt bol pridaný do košíka

Prejsť do košíka

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.