Obchodné podmienky

  • Domov
  • Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obnovte si vlastnosti svojho starého matraca pomocou našich

toperov

prejsť na produkty

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné pojmy

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru a služieb prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho, a to www.segum.sk.

2. Predávajúci:
SEGUM – trade s.r.o.
Bosákova 5
851 04 Bratislava

IČO: 356 99 027
DIČ: 2020324383
IČ DPH: SK 2020324383
Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sro, vložka 11789/B

Tel.: 00421 2 2070 2382
       00421 2 2070 2380
Mail: segum@segum.sk

Banka: ČSOB a.s.
Účet: 400 230 1059 / 7500

Pracovná doba:
Pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

3. Kupujúci je fyzická osoba ( spotrebiteľ ) alebo právnická osoba ( podnikateľ ), ktorá objedná prostredníctvom elektronického obchodu www.segum.sk tovar alebo službu na diaľku, t.j. uzavrie s Predávajúcim zmluvu prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. e-mail, telefón, fax a pod. 

Pri zmluve medzi Kupujúcim ( podnikateľ ) a Predávajúcim platia tieto všeobecné obchodné podmienky v obmedzenej podobe, pretože časť vzťahov medzi dvoma právnickými osobami je upravená v Obchodnom zákonníku.

4. Uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a súhlasí s nimi. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Spôsob uzatvárania Kúpnej zmluvy

1. Vyplnením a odoslaním formulára v elektronickom obchode www.segum.sk zasiela Kupujúci Predávajúcemu záväzný návrh na uzavretie Kúpnej Zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú akceptovaním návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho a to vo forme e-mailovej správy, ktorú zašle Predávajúci Kupujúcemu na e-mailovú adresu ním uvedenú vo vyplnenom formulári. (v ďalšom objednávka)

2. Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického obchodu Predávajúceho, ktoré dostane Kupujúci na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky a teda vznik Kúpnej zmluvy.

3. Záväzné akceptovanie objednávky dostane Kupujúci po preverení disponibility tovaru a bude mu zaslané prostredníctvom e-mailovej správy na adresu uvedenú v objednávke. Záväzné akceptovanie objednávky a teda vznik Kúpnej zmluvy obsahuje nasledovné údaje : názov tovaru, množstvo objednaného tovaru, cenu tovaru, termín dodania tovaru, miesto kam bude tovar dodaný, spôsob platby a dopravy, resp. iné podmienky dohodnuté medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

4. Kupujúci je oprávnený zrušiť (stornovať) objednávku, avšak iba v deň doručenia záväznej akceptácie objednávky Predávajúcim Kupujúcemu a to iba v prípade, že tovar ešte nebol Predávajúcim expedovaný Kupujúcemu. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou a to e-mailovou správou alebo faxom. Potvrdenie stornovania objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu písomnou formou a to e-mailovou správou na adresu uvedenú v objednávke.

5. V prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, resp. určeného len jednému Kupujúcemu bude Predávajúci požadovať od Kupujúceho zaplatenie zálohy v dohodnutej výške. Kupujúci berie na vedomie, že tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, za ktorý bola poskytnutá záloha, patrí do okruhu vecí podľa § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z.z. Slovenskej republiky o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a teda Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od takto uzatvorenej Kúpnej zmluvy.

6. Za tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho sa považujú všetky výrobky okrem nasledovných : matrace a lamelové rošty s rozmermi 200x90 cm a 200x80 cm, postele s rozmermi 200x180 cm a 200x160 cm v štandardnom farebnom prevedení.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Ďalej je Predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

2. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

3. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Dodacie podmienky a platba

1.Tovar v elektronickom obchode www.segum.sk je predávaný na základe vyobrazených produktov, vzorkovníkov, katalógov a typových listov Predávajúceho.  

2. Objednaný tovar dodávame v lehotách na základe aktuálnej disponibility tovaru, ktorá je súčasťou akceptácie objednávky zo strany Predávajúceho. 

  • tovar na sklade bude Kupujúcemu dodaný do 48 hodín od akceptácie objednávky
  • matrace na mieru do 14 dní od akceptácie objednávky
  • lamelové rošty na mieru do 6 týždňov od akceptácie objednávky
  • postele na mieru do 8 týždňov od akceptácie objednávky
  • v prípade platby zálohy alebo platby vopred začína plynúť dodacia lehota deň po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho

3. Doručovanie tovaru zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných prepravcov, alebo vlastnej dopravy. Berte prosím na vedomie, že vodič je sám a nie je možné od neho požadovať služby ako vynesenie a montáž tovaru do bytu alebo domu.  Ak takéto služby požadujete, je potrebné ich vopred objednať.

Dopravou tovaru sa rozumie pristavenie auta na najbližšie možné miesto od prvých dverí na adrese na území SR uvedenej v Kúpnej zmluve ako miesto dodania tovaru.

4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v Kúpnej zmluve, resp. záväznej akceptácii objednávky, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu skladné vo výške 2 € za každý začatí deň nedobrovoľného skladovania tovaru, plus náklady na opakované doručenie tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, ak sa tak stane s tovarom na ktorý bola poskytnutá Kupujúcim záloha, započíta sa táto v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu. V prípade, ak sa tak stane s tovarom bez zaplatenej zálohy, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov vynaložených na márne doručenie tovaru, plus nárok na úhradu nákladov spojených s nedobrovoľným skladovaním tovaru vo výške 2 EUR za každý začatý deň skladovania.

5. Rozmery, hmotnosť a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho umiestnených v elektronickom obchode Predávajúceho sú nezáväznými údajmi a majú len orientačný charakter.

6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky Predávajúcim.

7. V prípade, ak Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný osobne tovar prevziať a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru, resp. zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú na to splnomocní. Osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu Kúpnej zmluvy a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný takto vzniknuté náklady a to najmä náklady na opakované dodanie tovaru na miesto určené v Kúpnej zmluve a náklady za nedobrovoľné skladovanie tovaru vo výške 2 EUR za každý začatí deň skladovania uhradiť. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. ním splnomocnenou osobou alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

8. Kupujúci je povinný skontrolovať obal tovaru ako aj samotný tovar hneď po doručení. Ak Kupujúci zistí, že obal tovaru alebo samotný tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu, odstráni Predávajúci vzniknutú vadu alebo poskytne zľavu alebo tovar vymení.

9. Možnosti platby :

  • hotovosť pri prevzatí tovaru
  • platba na účet pred odoslaním tovaru Kupujúcemu

Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru v zmysle záväznej akceptácie objednávky Predávajúcim (ďalej len kúpna cena) a náklady na doručenie tovaru. Platbu možno vykonať formou hotovostnej platby pri prevzatí tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej dopravné a poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim.

2. V prípade, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci bezdôvodne nezaplatí za tovar Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v Kúpnej zmluve, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Kupujúci je oprávnený požadovať vrátenie kúpnej ceny avšak zníženej o náklady spojené s doručením tovaru.

3. Náklady spojené s montážou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a Predávajúci tieto služby nie je povinný poskytnúť. Ak má Kupujúci záujem o montáž alebo vynesenie tovaru, je povinný túto skutočnosť uviesť v objednávke. V prípade možnosti poskytnúť tieto služby v mieste dodania tovaru, potvrdí túto skutočnosť Predávajúci vrátane ceny za tieto služby v záväznej akceptácii objednávky.

4. Ceny v elektronickom obchode Predávajúceho sú uvedené v EUR vrátane DPH. V cene tovaru nie je  započítaná cena za dopravu tovaru. Akciové ceny tovaru sú zreteľne vyznačené a platia len do vypredania zásob akciového tovaru alebo do dátumu ukončenia akciovej ponuky.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť dodať tovar v prípade chybne uvedenej ceny v internetovom obchode.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho.

Reklamačný poriadok, záruka, zodpovednosť za vady.

1. Za vady tovaru zodpovedá Predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru ( ďalej len reklamácia ) uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po ich zistení postupom v súlade s reklamačným poriadkom Predávajúceho.

2. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že bol riadne a dostatočne informovaný o   podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonávania záručných opráv v súlade s ustanovením §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa ).

3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.segum.sk . Postup pri vybavovaní reklamácie je upravený na základe ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákona č. 108/2000 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa.

4. Pri doručení tovaru je Kupujúci povinný tovar riadne skontrolovať. Ak je tovar poškodený, alebo má vadu, oznámi to Kupujúci dopravcovi a na mieste vyhotoví protokol s popisom vady, ktorej vernosť dopravca potvrdí. V takomto prípade má Kupujúci nárok na nový tovar, zľavu z ceny tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny.

5. Ak Kupujúci prehliadku tovaru pri prevzatí nevykoná dôsledne alebo vôbec, môže si nároky z vád, ktoré má tovar pri prevzatí uplatniť len v prípade, ak preukáže, že tovar mal vadu už v čase prevzatia.    

6. Ak sa počas záručnej doby vyskytne na tovare vada, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

7. Vznik vady na tovare oznámi Kupujúci Predávajúcemu výhradne písomnou formou. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a oznámi Kupujúcemu ďalší postup.

Adresa pre zaslanie písomnej reklamácie alebo podania osobnej reklamácie:
SEGUM – trade s.r.o.
Bosákova 5, 851 04 Bratislava

Telefonický kontakt:
Tel.: 00421 2 2070 2382
       00421 2 2070 2380

E-mailová adresa pre zaslanie reklamácie:
segum@segum.sk

Pracovná doba pre prijatie reklamácie:
Pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

7.  Predávajúci má právo požiadať o doručenie reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho alebo na adresu osoby vykonávajúcej záručný servis.
Adresa pre doručenie reklamovaného tovaru:
SEGUM – trade s.r.o.
Bosákova 5
851 04 Bratislava

8. Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastné náklady.

9. Predávajúci nepreberá tovar zaslaný na reklamáciu dobierkou. Kupujúci je reklamovaný tovar povinný v zmysle záručných podmienok riadne vyčistiť, zabaliť a zásielku riadne poistiť pre prípad poškodenia alebo straty pri preprave.

10. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom ( reklamácia sa považuje za uplatnenú ), kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
10.1. Kupujúci doručil Predávajúcemu písomné oznámenia o reklamácii, v ktorom je názov tovaru, číslo dodacieho listu a číslo dokladu o zaplatení
10.2. Kupujúci doručil Predávajúcemu tovar vrátane kópie Kúpnej zmluvy, kópiu záručného listu a kópiu dokladu o zaplatení.
10.3. Kupujúci umožnil vykonať obhliadku reklamovaného tovaru, ktorý je napríklad zabudovaný a teda ho nie je možné objektívne doručiť Predávajúcemu na posúdenie vady.

11. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v mieste sídla a pre tento účel je povinný zabezpečiť prítomnosť osoby oprávnenej prijať reklamáciu počas celej prevádzkovej doby.

12. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady.

13. Pri uplatnení reklamácie osobne vydá Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie. Ak si Kupujúci uplatní reklamáciu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie a to e-mailovou správou na adresu Kupujúceho uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky.

14.  Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovení §2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailovou správou alebo doporučeným listom).

Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len odborné posúdenie tovaru). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

15. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

16. Nárok na bezplatné odstránenie vady zaniká:
16.1. Ak Kupujúci nepredloží doklad o zaplatení a záručný list tovaru.
16.2. Uplynutím záručnej doby tovaru.
16.3. Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim.
16.4. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste, najmä však ak je tovar umiestnení do príliš vlhkého prostredia, alebo do chemicky agresívneho prostredia.
16.5. Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
16.6. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste.
16.7. Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
16.8. Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
16.9. Ak je tovar na reklamáciu doručený nevyčistený a javí znaky ohrozenie zdravia pracovníkov realizujúcich opravu, resp. posúdenie vady.

17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov :
17.1. Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.
17.2. Výmenou tovaru.
17.3. Vrátením kúpnej ceny tovaru.
17.4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
17.5. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

18. Záručná doba je 24 mesiacov , pokiaľ nie je pre konkrétne tovary stanovená záručná doba iná.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba pre Kupujúceho, ktorý je podnikateľ je 6 mesiacov.

19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

20. V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť nová záručná doba..

21. Pokiaľ má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo tú istú odstrániteľnú vadu, ktorá sa vyskytla viac krát opakovane, alebo má väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví reklamáciu nasledovným spôsobom :
21.1. Výmenou tovaru za nový tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
21.2. Vrátením kúpnej ceny tovaru.

22. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

23. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

24. Ak si Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru a požiada Predávajúceho o odstránenie vady alebo zľavu z ceny tovaru, nemá viac nárok na iné riešenie reklamácie a nie je oprávnený tú istú vadu reklamovať opakovane.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru

1. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.)

2. Kupujúci ( spotrebiteľ ) je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu. Ak sa tak Kupujúci rozhodne, oznámi to Predávajúcemu písomnou formou a to buď e-mailovou správou, alebo poštou. V oznámení musí byť jednoznačne uvedené, že sa jedná o odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

3. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Tovar nie je možné poslať dobierkou.

4. Kupujúci je povinný tovar, ktorý sa rozhodol vrátiť, doručiť osobne alebo zaslať Predávajúcemu. Tovar musí byť nepoškodený, zabalený v originálnom obale a musí byť k nemu pribalená všetka sprievodná dokumentácia, ktorú Kupujúci obdržal spolu s tovarom a to : dodací list, faktúra, doklad o zaplatení, záručný list.

5. V oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy uvedie Kupujúci aj číslo účtu, kam mu bude kúpna cena vrátená, a to do 14 dní po doručení tovaru Predávajúcemu.

6. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru vyskúšať ho obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Ak sa tovar rozhodne vrátiť, nesmie ho začať používať, ani nesmie na ňom vykonať zásah, vďaka ktorému by Predávajúci už nemohol tovar ponúknuť ďalšiemu Kupujúcemu ako nepoužitý ( montáž nábytku )

7. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar nepoškodený, bez známok používania, v pôvodnom originálnom obale, vrátane dodacieho listu, faktúry, dokladu o zaplatení a záručného listu, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru na účet Kupujúceho do 14 dní od doručenia tovaru.

8. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, sú na ňom známky montáže alebo je neúplný, má Predávajúci právo na základe ustanovení §10 bod 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/ 2014 uplatniť si náhradu za zníženie  hodnoty tovaru o hodnotu opotrebenia tovaru, alebo uplatniť si náklady na opravu, alebo  uplatniť si náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Takto poníženú hodnotu tovaru vráti Predávajúci Kupujúcemu do 14 dní od doručenia tovaru na účet Kupujúceho. Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na započítanie horeuvedených nákladov so zaplatenou hodnotou tovaru. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa použitím tovaru rozumie zaobchádzanie s tovarom iné, alebo dlhšie ako je obvyklé v kamennom obchode, t.j. nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

9. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 4. tohto článku, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je právoplatné a Predávajúci má nárok zaslať tovar späť Kupujúcemu na náklady Kupujúceho.

10. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:
10.1. Poskytovanie služieb, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
10.2. Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
10.3. Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (za takýto tovar sa z hygienických dôvodov považuje matrac, vankúš, paplón)
10.4.  Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený (matrac, vankúš, paplón).
10.5. Predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré Kupujúci rozbalil.
10.6. Poskytnutie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade s s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Predávajúci chráni osobné údaje Kupujúcich, preto prijíma osobitné podmienky ochrany osobných údajov, súčasťou ktorých je Vyhlásenie o ochrane osobných údajov dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej ako “Vyhlásenie”). Všetky informácie o spracovávaní osobných údajov a realizácii práv Kupujúcich ako dotknutých osôb nájdete vo Vyhlásení tu.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavreté medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu www.segum.sk a účinné a záväzné sa stávajú odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho.

2. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámil, že im rozumie a súhlasí s nimi.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Platnosť zmeny nastáva umiestnením nových všeobecných obchodných podmienok na stránkach elektronického obchodu www.segum.sk.

4. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

 

 

V Bratislave 24.05.2018

Sledujte nás na našich sociálnych sieťach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

doručujeme po celom Slovensku

poradenstvo v každej predajni

Produkt bol pridaný do košíka

Prejsť do košíka

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.