0 ks

X Zatvoriť menu

Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach "Súťaž o plachtu SEGUM"

 • Domov
 • Blog
 • Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach "Súťaž o plachtu SEGUM"
Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach "Súťaž o plachtu SEGUM"

Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach Facebook a Instagram

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je SEGUM – trade s.r.o.
Bosákova 5, 851 04 Bratislava
IČO: 356 99 027
DIČ: 2020324383
IČ DPH: SK 2020324383
Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sro, vložka 11789/B
(ďalej len „organizátor“).
1.2 Názov súťaže je „Súťaž o plachtu SEGUM“ (ďalej aj ako „súťaž“).
1.3 Súťaž sa koná v období od 1.12.2022 do 5.12.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na Facebook stránke www.facebook.com/segumsk alebo Instagram účte www.instagram.com/segum.slovensko a v termíne od 1.12.2022 do 5.12.2022 odpovie cez komentár pod súťažným príspevkom na súťažnú otázku respektíve svojou odpoveďou splní podmienku zapojenia sa do súťaže. Súťažná otázka: "Napíšte do komentáru, čo vám vadí na súčasnej plachte, ktorú doma používate?
2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na Facebook stránke www.facebook.com/segumsk resp. Instagram účte  www.instagram.com/segum.slovensko

3. Pravidlá súťaže

3.1 Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov, čím však nezvyšuje svoju šancu na získanie výhry. Každý súťažiaci bude do losovania výhercov zaradený iba raz, bez ohľadu na počet vložených komentárov.
3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

 • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
 • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
 • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
 • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
 • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže. Výherca bude vyžrebovaný pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora súťaže príspevku v sídle organizátora, pričom výsledok bude zverejnený nasledujúci deň po ukončení súťaže.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca získa Plachtu v prémiovej kvalite na manželskú posteľ. Celkovo žrebujeme 3 výhercov.

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 6.12.2022. Organizátor vyhlási výhercu v komentári pod súťažným príspevkom a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.
4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.
4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať osobným odovzdaním, kuriérom alebo dohodnou.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie 24 hodín a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.segum.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.
5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov. Viac informácií o podmienkach spracovania údajov  prevádzkovateľom je zverejnených v Podmienkach ochrany súkromia a spracúvania údajov.
6.2 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 14 dní.  
6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej Facebook stránky resp. Instagram účtu.
6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. Všetky povolenia podľa článku 6.1 a 6.3 udeľuje súťažiaci organizátorovi bez nároku na odmenu.

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 1.12.2022 do 15.12. 2022.

    V Bratislave, dňa  30.11.2022     

 

 

Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach "Súťaž o plachtu SEGUM"

30. 11. 2022

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte kvalitnú plachtu SEGUM s elastanom v prémiovej kvalite!

Zdielať tento blog Poslať odkaz na blog

zo sociálnych sietí

prihláste sa pre odber noviniek

Buďte vždy informovaný o nových produktoch, aktuálnych akciách, alebo novinkách v oblasti zdravého spánku.

Produkt bol pridaný do košíka

Prejsť do košíka
Potrebujete poradiť?

Opýtajte sa nás

Potrebujete poradiť s výberom produktu, alebo máte iné otázky? Zavolajte nám na telefónne číslo: 0911 477 958, alebo vyplňte formulár nižšie.

x